Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นายชาตรี นามวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวภิชญ์ชัญญา แสงประสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวนงค์รักษ์ นีระมนต์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวดุษฏี ราชขันธ์

นักทรัพยาการบคุคลปฏิบัติการ

นางสาวศศิกร นีระมนต์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสายันต์ แสงประสาร

นิติกรชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจำเนียร คงนิล

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

สิบเอกพงษ์ภัทร อาษา

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายวิจิตร นีระมนต์

ลูกจ้างประจำ

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายณัท จูมณีย์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพร คำศรี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายแสงจันทร์ ขันทอง

พนักงานดับเพลิง

นายวีระพล มาลีสี

พนักงานขับรถยนต์

นายบัญชา เครือคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายคำพันธ์ พิลาล้ำ

พนักงานดับเพลิง

นางสาวรจนา พิลาสันต์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกรรณิกา พันจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภาวินี มาสุข

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอุบลรัตน์ พิลาสันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิศสมัย ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางราตรี ถนอมทรัพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิรารัชณ์ ปิ่นหอม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ จันทร์ป้อง

คนงานจ้างเหมา

นายวิทวัฒน์ หินอ่อน

พนักงานดับเพลิง

นายโชคชัย นีระมนต์

พนักงานดับเพลิง

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ