Hot News :
สำนักงานปลัด

นายชาตรี นามวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวธันย์นิชา พิภูสินอัครชัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวณัฏณิชา บุญเพศ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 


 

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวธันย์นิชา พิภูสินอัครชัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนงค์รักษ์ นีระมนต์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวดุษฏี ราชขันธ์

นักทรัพยาการบคุคลปฏิบัติการ

นางสาวภิชญ์ชัญญา แสงประสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวศศิกร นีระมนต์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

ฝ่ายปกครอง

นางสาวณัฏณิชา บุญเพศ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายณัฐวุฒิ วงจันทร์เรือง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสายันต์ แสงประสาร

นิติกรชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจำเนียร คงนิล

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

สิบเอกพงษ์ภัทร อาษา

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายวิจิตร นีระมนต์

ลูกจ้างประจำ

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายณัท จูมณีย์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพร คำศรี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายแสงจันทร์ ขันทอง

พนักงานดับเพลิง

นายวีระพล มาลีสี

พนักงานขับรถยนต์

นายบัญชา เครือคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายคำพันธ์ พิลาล้ำ

พนักงานดับเพลิง

นางสาวรจนา พิลาสันต์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภาวินี มาสุข

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวกรรณิกา พันจร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุบลรัตน์ พิลาสันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิศสมัย ดอกพุฒ

คนงานทั่วไป

นางราตรี ถนอมทรัพย์

คนงานทั่วไป

นางสาวจิรารัชณ์ ปิ่นหอม

คนงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ จันทร์ป้อง

ลูกจ้างเหมา

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ