Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

งานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของเด็กระดับชั้นปฐมวัย 3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของเด็กระดับชั้นปฐมวัย 3 บัณฑิตน้อย จำนวน 38 ราย และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รับชมการแสดงของเด็กระดับปฐมวัย 2 ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ณ ห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสาร...

[ 24-03-2566 ] Hits:55

การเดินรณรงค์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำสุขภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเดินรณรงค์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำสุขภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม พิธีเปิด การเดินรณรงค์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำสุขภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

[ 17-03-2566 ] Hits:74

โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในแบบวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในแบบวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่16 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในแบบวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายพรทวี สุวรรณพรม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเยีย กล่าวพบปะและวิทยากรจากโรงพยาบาลนาเยีย อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกับแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย...

[ 16-03-2566 ] Hits:530

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรนายเสรี สีหลิ่ง รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม บรรยายและตอบคำถามข้อสงสัย โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง...

[ 14-03-2566 ] Hits:535

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:685

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:1246

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:1117

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ