Hot News :
กองคลัง

นางรัตนพร จีรดิษฐ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

นางสาวอรัญญา จำปาทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอัฉราพร ลาภา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางสาวลดาวัลย์ ประทุมมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวเกษสุดา ดงพระจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอรอุมา อุส่าห์แท้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิภาดา พิลาสันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนากาญจน์ วงษ์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายโอภาส จูมมะณีย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประกาศิต โตนันท์

ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ