Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2565 ณ ลานกีฬาชั่วคราว(ลานตลาดสดเทศบาล) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ, ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย และพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

ทั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขัน ออกกำลังกายและความสามัคคี และเทศบาลตำบลนาเยีย #ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี/ผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนรางวัล ขนมห่อใหญ่ และเงินรางวัลให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

สามารถติดตามข่าวสาร/ภาพกิจกรรมของ ศพด.ทต.นาเยีย ได้ที่เฟสบุ๊กเพจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเยีย

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 25 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำโดนัทแฟนซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนานาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกฯ หัวหน้าสำนักฯ/ผู้อำนวยการกอง ร่วมพิธีเปิด ** ในกิจกรรมทำโดนัทแฟนซี ได้รับความรู้จากวิทยากร คุณราตรี ผลไม้ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย ... เพื่อฝึกอาชีพ ให้ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำขาย ทำเป็นของฝาก และได้พบปะพูดคุยระหว่างทำกิจกรรม

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 ส.ค. 65 นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญาบ้าน หมู่ 2 ประธานชุมชน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล คอยอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆที่ร่วมกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และการสนับสนุนจากนายประดิษฐ์ พันยา ผู้อำนวยการ รร.นาเยียศึกษาฯ ให้น้องๆเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรนำโดยนายวรนิธิ ศรัทธาธรรม นายปรัญญา อุดมญาติ นายณัฐพงศ์ จอมหงษ์ วิทยากรให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ครู และผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลนาเยีย เมื่อเวลา 09.00 น. นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีลรับพรจากท่านเจ้าอาวาสวัดป่านาเจริญ ท่านพระอธิการสัญญา อนุตตโร นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมีนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย กล่าวเปิดโครงการฯ และให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการความรู้ภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ทางราชการ และในช่วงบ่ายได้รับความเมตตาจากท่านพระอธิการสัญญา อนุตตโร เจ้าอาวาสวัดป่านาเจริญ บรรยายในหัวข้อ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และท่านพระมหาคมสันต์ ญาณเตโช เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์ บรรยายในหัวข้อ ธรรมสำหรับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 และงานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ณ วัดป่านาเจริญ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณวังปลา พญายาง หมู่ 3 ตำบลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี วันที่ 9 ส.ค. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลนาเยีย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการชุมชน ข้าราชการและพนักงานเทศบาล โดยปลูกต้นทองกวาว และต้นอินทนิล จำนวน 57 ต้น บริเวณริมทางเดิน(เขื่อนกั้นตลิ่ง)ลำโดมใหญ่ วังปลาพญายาง หมู่ที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนในท้องที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย กองการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กฯ ร่วมพบปะและชมการแสดงของนักเรียน มอบรางวัลชื่นชมและให้กำลังใจกับนักแสดงตัวน้อยในการแสดงประกอบเพลงวันแม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันในกิจกรรมวันแม่ ทั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนได้มาร่วมกิจกรรม รับพวงมาลัยดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่จากลูกๆนักเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อเทิดทูนพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวและเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ ห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนมหามงคล ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอนาเยียและเจ้าอาวาสวัด พระสงฆ์จากวัดทั้ง 4 แห่งในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย ในนามผู้จัดโครงการ นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ปะธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาเยีย พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รร.ชุมชนบ้านนาเยีย รร.วัดนาเยียวิทยา รร.นาเยียศึกษาฯ ผู้แทนสถานศึกษาและคณะครู นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา และกำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,2,3,4 และ 8 ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา หล่อเทียนมหามงคล ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป.. ทั้งนี้ ในเวลา 11.00 น. ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เทศบาลตำบลนาเยีย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอันดีงาม บุญเดือนแปด(ฮีตสิบสองคองสิบสี่) และร่วมกันอนุรักษ์การทำเทียนเพื่อถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาตามประเพณีที่มีมาช้านานให้คงอยู่ต่อไป

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 นายเพทาย พุทธานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาท กับนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมพิธี ทั้งนี้ นักเรียนได้นำพานดอกไม้ไหว้ครูที่ประดับด้วยดอกไม้ต่างๆ และเป็นดอกไม้ที่มีความหมายในการระลึกถึงคุณครู มอบให้กับครูและคณะผู้มาร่วมพิธี และขอขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน จัดทำและจัดหาดอกไม้ไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้นำมาใช้ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ห้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 21 มิ.ย. 65 นายเพทาย พุทธานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้า/ผอ.กอง ผอ.รพ.สต.นาเยีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โดย #เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับ #ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุเทศบาลตำบลราเยียนาเยีย(ศพอส.) นายสมบัติ นีระมนต์ ประธาน ศพอส., คณะกรรมการ และ #ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม รร.ผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ และผู้เตรียมเป็นผู้สูงอายุ(55 ปีขั้นไป) ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ/ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ในมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย โดยมีวิทยากร : คุณเยาวลักษณ์ ทองทวี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุบลราชธานี และคุณกฤษณา เจริญสุข จากศูนย์เกษตรหม่อนไหมภูเขาขาม จ.อำนาจเจริญ บรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ ศพอส.ทต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทสบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้เกี่ยวกับร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน อาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยมีนายเพทาย พุทธานุ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตำบลนาเยีย ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

บุญเบิกบ้าน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน(วันที่หนึ่ง) พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย ได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง ท่านกำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หัวหน้าสถานศึกษาในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนชาวนาเยียร่วมพิธี หลังจากเสร็จพิธี ผู้มาร่วมงานได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น (กวยจั๊บ) ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ 2

บุญเบิกบ้าน บุญซำฮะ (วันที่สอง) วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 05.30 น. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน โดยมีท่านพระครูอรุณ ธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอนาเยีย ประธานฝ่ายสงฆ์ และได้นิมนต์ท่านเจ้าอาวาส และพระสงฆ์จากวัดในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ในพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศูย์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ 2 ได้รับเกียรติจากนายกฤษศักดิ์ฎา สีเพชร์ ปลัดอำเภอนาเยีย(ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเมธานันท์ ขวาของ ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต อ.นาเยีย ท่านกำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้อำนวยการ รร.วัดนาเยียวิทยา ผู้แทนจากสถานศึกษา รร.ชุมชนบ้านานาเยีย รร.นาเยียศึกษาฯ กศน.อ.นาเยีย และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร หลังจากเสร็จพิธีการ นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ในนามของเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณี และจะสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป หลังจากนั้น ผู้มาร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาล ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต อ.นาเยีย และประชาชน อถล.อาสามัครรักษ์โลก ร่วมเปิดกิจกรรมและปลูกต้นไม้ร่วมกัน

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 31 พ.ค. 2565 . นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมเปิดกิจกรรม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสรี สีหลิ่ง รองอัยการจังหวัดเดชอุดมและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งที่ประชาชนควรรู้เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 07.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดเวทีมหกรรมรณรงค์ครอบครัวปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีนายสุรเดช ทองบัว ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลนาเยีย และแกนนำครอบครัวปลอดบุหรี่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนักปั่นครอบครัวปลอดบุหรี่เทศบาลตำบลเยีย ชมรมนักปั่นเสือกินลมอำเภอวารินชำราบ และรถพ่วงข้าง ทต.นาเยีย โดยท่านนายกฯ ได้ปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ครอบครัวปลอดบุหรี่ โดยมีเส้นทางขับไปตามถนนดอนเจ้าปู่ ถนนสุขาภิบาล 3 ถนนสุขาภิบาล 2 เข้าไปหมู่ที่ 4 และมุ่งหน้าไปถนนศรีปทุมวันและกลับสู่จุดหน้าลานตลาดสด เป็นอันสิ้นสุดขบวนรณรงค์ " วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tabacco day " บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยครอบครัวปลอดบุหรี่จังหวัดอุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาเยีย และภาคีเครือข่าย รณรงค์ขอเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ใช้โอกาสนี้ เริ่มต้นในการลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเอง คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งที่ 1 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การจัดทำยาฆ่าหญ้าอินทรีย์/ยากำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 27 พ.ค. 65 นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้า/ผอ.กอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โดย #เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับ #ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุเทศบาลตำบลราเยียนาเยีย(ศพอส.) นายสมบัติ นีระมนต์ ประธาน ศพอส., คณะกรรมการ และ #ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม รร.ผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 55 ปีขั้นไป ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ/ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ในมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนและตรวจสุขภาพผู้สูงอายและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พิธีเปิดงาน โดยนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานปกครอง ผู้อำนวยการและผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ กำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หมู่บ้าน ผู้นำชมชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.นาเยีย ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกองและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่มาชมการเอ้บังไฟงามและและชมการฟ้อนรำบวงสรวง โดยตัวแทนนางรำจาก พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับนางรำจาก 5 หมู่บ้าน (หมู่ 1,2,3,4 และ 8 ทั้งหมด 65 คน )

เทศบาลตำบลนาเยีย โดยการนำของนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี ขอบขอบคุณทุกท่าน ท่านพ่อเมืองนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่อำนวยความสะดวก ให้ความสนับสนุน และขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ร่วมสืบสานงานประเพณี ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างความสมัครสมาน สามัคคีในชุมชน ..... และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เตรียมงานและอยู่เบื้องหลังที่ทำเพื่อให้งานนี้เกิดขึ้นเพื่อบ้านเราทุกคน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ...ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนเกษตร ทต.นาเยีย) ได้รับเกียรติจากนายกฤษศักดิ์ฎา สีเพชร์ ปลัดอำเภอนาเยีย กล่าวเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลนาเยีย ผู้นำ 5 หมู่บ้าน ร่วมส่งบั้งไฟชุมชนจุดในงาน

ทั้งนี้ นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ในนามคณะผู้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้สามารถจัดงานได้ และขอบคุณกำนัน ผู้นำหมู่บ้านที่ร่วมมือสมัครสามัคคีกัน ตลอดจนพี่น้องชาวนาเยีย และประชาชนผู้มาร่วมชมการจุดบั้งไฟ... เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาเยีย เจ้าหน้าที่อปพร.ทุกนาย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนที่ช่วยกันเตรียมงานครั้งนี้

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 23 กันยายน 2564 รองนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ ส.ส. สจ. เขตพื้นที่ อ.นาเยีย โดย อบจ.อุบลราชธานี ร่วมมอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โดยนายเพทาย พุทธานุ รองนายก กล่าวต้อนรับและพบปะพร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ร่วมกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์ รถเข็น 3 คัน

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

☎️โทร. 045-306112

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาเยีย

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมกันบริเวณอาคารสำนักงาน ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และต่อมาได้ร่วมกันปลูกต้นไม่บริเวณสำนักงานและต่อจากนั้น คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและ เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล เพื่อให้บริการ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน

****ภายในงาน มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง จัดในสถานที่โปร่ง และขั้นตอนเป็นไปอย่างกระชับ เพื่อลดการรวมตัวกันของผู้คน**

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

☎️โทร. 045-306112

เทศบาลตำบลนาเยียจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์2565 สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2565 ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ 2 ได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ โดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะ ในนามผู้จัดงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะอำเภอนาเยีย ท่านเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่และคณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ กิจกรรมภายในงาน ท่านประธานในพิธี คณะบริหารและผู้ร่วมงานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์(ปิ่นโต) สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำเจ้าปู่ตา - ย่า และรดน้ำพ่อเมืองนาเยีย คณะบริหาร ผู้สูงอายุ

****ภายในงาน มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง จัดในสถานที่โปร่ง และขั้นตอนเป็นไปอย่างกระชับ เพื่อลดการรวมตัวกันของผู้คน**

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

☎️โทร. 045-306112

29 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมรับความรู้และฝึกอบรม ณ วัดป่านาเจริญ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ