Hot News :
กองการศึกษา

นางสาวทรรศนีย์ นนธิจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


 

นางสาวฐิติรัตน์ พาราศรี

นักสันทนาการ

จ่าเอกกฤษฏิ์ อัศวภูมิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 

พนักงานครูเทศบาล

นางเข็มขัน พันนวยนนต์

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

นางทัศนา นามวี

ครู คศ.2

นางญาณิศา ศรีสุพรรณ

ครู คศ.2

นางสาวศิริพร ศรีสุพรรณ์

ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ คำภิเดช

ครู คศ.1

นางหนูเพียร ศรีสุพรรณ์

ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ กิ่งคำ

ครู คศ.1

นางก่าญจนา คำลุน

ครู คศ.1

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศรัณญา นีระมนต์

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาเยีย

นางสาวจรัญยา ศรีโคตร

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาเยีย

นางสาวสมรักษ์ นีระมนต์

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาเยีย

นางสาวอนุธิดา สายทอง

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาเยีย

นางสาวปภัสรา แก้วเหนือ

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาเยีย

นางสาวละอองดาว ดอกจันทร์

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาเยีย

นางสาววลีพร อาษา

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาเยีย

นายบดินทร์ บัวจันทร์

ผู้ช่วยสันทนาการ

นายมนูญ นาโค

ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

นายเจษฎากร บัวบาล

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอำนวย มาลีสี

คนงานจ้างเหมา

นางมาลา พวงพั่ว

คนงานจ้างเหมา

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ