Hot News :

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคาร, 01 มีนาคม 2565 16:23

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

3. ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

4. ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน

5. ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ