ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี